Startsiden   Klasse B   Klasse AM  Om oss   Trafikalt grunnkurs   Kontakt 

 

 
KLASSE BE og B96
 

OPPLÆRING    PRISER  

OMFATTER

Når du kjører opp til kl BE får du lov til å kjøre:

  • Personbil og varebil inntil 3500 kg og maks 8 passasjerplasser med henger

I tillegg kan du i Norge kjøre:

  • Traktor og motorredskap med tillatt totalvekt ikke over 25000kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten henger

OPPLÆRING:

MÅLSETTINGER VED OPPLÆRING KL B96 OG BE:
Hovedmål for opplæring klasse B kode 96 og BE, jf. § 12-1
Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som
trengs for å kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er
nødvendig for å kjøre på en måte som
• er trafikksikker
• gir god samhandling
• fører til god trafikkavvikling
• tar hensyn til helse, miljø og andres behov
• er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk

Mål for kurs i sikring og merking av last – klassene BE, D1E, DE og T jf. § 27-1
Eleven skal forstå behovet for å sikre og merke last, og få nødvendig øving i å sikre last på tilhenger.
Eleven skal
1. vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få store
konsekvenser
2. kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig
gods når føreren ikke har særskilt kompetansebevis
3. gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring,
friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som stempling,
surring, låsing og dekking
4. gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt
tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
5. øve på å
a) plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
b) plassere og sikre et kolli tilsvarende pallekasse, om lag 1 m3
c) plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 500 kg
6. forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand

Mål for trinn 2 jf. § 12-3
Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven skal ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha
godt utbytte av opplæring i trinn 3.
Elevene skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget
kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. Eleven skal forstå behovet
for sikkerhetskontroll og lastsikring. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å kjøre
bil med tilhenger og oppdage mangler ved kjøretøyene.
Eleven skal
1. ha kunnskap om risiko i tilknytning til å kjøre bil med tilhenger
2. ha grunnleggende kunnskap om lastsikring
3. kunne kople til og fra tilhengeren og utføre aktuell sikkerhetskontroll
4. kunne vurdere plassbehov ved kjøring rett fram og i sving, og kjøre vogntoget i mot- og
utforbakke
5. kunne rygge rett bakover og i sving, og kjenne førerens ansvar og plikter i forbindelse
med rygging
Eleven skal ved avslutningen av trinn 2 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

Mål for trinn 3 jf. § 12-4
Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt
utbytte av den avsluttende opplæring i trinn 4.
Elevene skal kunne kjøre sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven vurdere
sin egen ferdighet i å kjøre bil med tilhenger.
Elevene skal
1. ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting
2. kunne kjøre tydelig, effektivt og sikkert i variert terreng
3. kunne vurdere snuplasser, snumåter og bruk av medhjelper
4. kunne kjøre selvstendig i variert trafikkmiljø på en måte som gir god samhandling med
andre trafikanter og samtidig er økonomisk og miljøvennlig
Eleven skal ved avslutningen av trinn 3 gjennomføre veiledningstime i samsvar med § 7-5.

Mål for trinn 4 jf. § 12-5
Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne
kjøre bil med tilhenger i samsvar med hovedmålet.
Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i
trafikken.

PRISER Klasse BE og B96:

Gjelder t.o.m 31.12.14

PAKKEPRIS:                                                                             kr.      7.000,-
Inkluderer kurs i sikring av last,
Veiledningstime trinn 2,
Veiledningstime trinn 3,
Sikkerhetskurs på veg, trinn 4,
Samt leie av bil og henger til oppkjøring.

Trinn 2 og 3:
Kjøretimer og veiledningstimer pr time                                    kr.         850,-

Trinn 4, Sikkerhetskurs på veg:
2 kjøretimer og 1 teoritime tilsammen:                                    kr       2.200,-
Kurs i sikring av last:                                                                  kr.      1.200,-
Leie av bil og henger til oppkjøring:                                         kr.      2.000,-

Gebyrer:

Gebyr til trafikkstasjonen ved oppkjøring                                kr.           810,-
(betales til trafikkstasjonen)
Nytt førerkortutstedelse                                                             kr.           250,-