Klasser & Priser

Målselv Trafikkskole AS

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Mål for opplæringen Kl B

Trafikkopplæringa i Norge er bygd opp av 4 trinn. Det betyr at alle førerkortklasser har Kunnskapsmål og Praktiske målsettinger for hvert trinn.

Alle trinnene skal en igjennom – noe er obligatorisk ved en trafikkskole og andre kan en øve på selv hjemme.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs – er grunnleggende for all øvelseskjøring uansett førerkortklasse
Trinn 2: Kjøretekniske ferdigheter og kunnskap -  til det kjøretøyet en skal kjøre med
Trinn 3: Trafikale kunnskaper og ferdigheter
Trinn 4: Avsluttende opplæring – tilpasset det kjøretøyet en kjører

Oversikt over trinnene i klasse B:

Trinn 2:

Mål: Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3. 

Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen. 

Eleven skal:

1.Ha kunnskap om reglene for førerkort og trafikkopplæring

2.Ha kunnskap om bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø

3.Ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk, og om økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell

4.Han kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav

5. kunne gjøre seg klar for kjøring 

6. kunne sette i gang, og stanse i variert terreng 

7. kunne gire, styre, akselerere og bremse i variert terreng 

8. kunne rygge, vende og parkere 

9. kunne beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk 

10. kunne utføre aktuell sikkerhetskontroll av bilen. 

Trinn 3:

Mål: Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. 

Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk. 

Eleven skal:

1. gjøre rede for trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger, og privatbilismen i et miljøperspektiv 

2. gjøre rede for veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering 

3. gjøre rede for tydelig, sikker og effektiv atferd i trafikken og de regler som gjelder for bilkjøring 

4. ha systematisk og automatisert informasjonsinnhenting 

5. ha bestemt kjøremåte i bolig-, tettsted- og bymiljø 

6. ha presis kjøreteknikk på høyhastighetsveg 

7. kjøre effektivt og behagelig, miljøriktig og økonomisk i variert trafikkmiljø i god samhandling med andre trafikanter. 

 

Trinn 4:

Mål: Eleven skal gjennom opplevelse og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko. 

Eleven skal:

1. ha forståelse for bilkjøringens risiko ved å 

a) kjenne til fordelingen av de alvorligste ulykkene i forhold til alder, kjønn og tidspunkt 

b) gjøre rede for begrepet kjøredyktighet og sammenhengen mellom denne og de krav trafikkmiljøet stiller til førere 

c) drøfte årsakene til de vanligste og alvorligste ungdomsulykkene og foreslå, argumentere for og ta stilling til effektive tiltak for å motvirke disse 

d) identifisere og beskrive mulige risikofaktorer i en gitt trafikksituasjon, forklare hva risikoen består i og velge ut, beskrive og argumentere for en ønsket atferd 

e) gjøre rede for hvordan eleven selv påvirker og påvirkes av andre og være bevisst på sin personlige kjørestil med tanke på risiko og miljø 

2. videreutvikle sin kjørekompetanse i landevegsmiljø og forbikjøringssituasjoner ved å 

a) øve på kjøring på landeveg med varierende standard med særlig vekt på presis kjøreteknikk i kurver 

b) arbeide med å identifisere og beskrive trafikkmiljøet, forutse og påpeke mulige risikomomenter og angi en hensiktsmessig strategi fremover i tid med vekt på vegens forløp, føreforhold og risiko for møteulykker 

c) anvende og videreutvikle en miljøvennlig og økonomisk kjøremåte 

d) oppleve og erfare situasjoner med særlig stor risiko ved inn- og/eller avkjøring fra større veg som krever spesielle løsninger for å ivareta sikkerheten 

e) utvise en hensiktsmessig atferd og vise vilje til og ivareta egen og andres sikkerhet ved møtende forbikjøring, når de blir forbikjørt og ved vurdering av om en forbikjøring kan gjennomføres eller ikke 

f) oppleve og erfare at forbikjøringssituasjoner er vanskelige og de særlige risikoforhold som må vurderes ved en forbikjøring 

g) gjøre rede for erfaringene fra denne delen av opplæringen i ettertid 

3. arbeide med sin kjøremåte i variert trafikkmiljø ved å 

a) planlegge kjøreruten og ved hjelp av kart eller annen rutebeskrivelse kunne beskrive, forklare og begrunne ulike forhold de må forvente å møte og ta hensyn til i løpet av kjøreturen 

b) kjøre selvstendig over lengre strekninger i et skiftende miljø som varierer i vegstandard og mellom typisk landeveg, by- og tettstedsmiljø 

c) reflektere over og begrunne egne handlingsvalg i etterkant av en situasjon 

4. utveksle erfaringer med sine medelever, utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og evne til å vurdere egen kjørekompetanse ved å 

a) bearbeide sine erfaringer og opplevelser, gjøre rede for egne valg, begrunne disse og vise evne og vilje til ettertanke og selvkritisk vurdering 

b) vurdere egne sterke og svake sider som bilførere og velge ut områder med utviklingsmuligheter 

c) vurdere og ta stilling til ulike løsninger i en gitt problemstilling, gjøre rede for sitt syn og kunne argumentere for dette. 


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse B

Kjøretime

Kjøretime

820 kr

Forskuddsbetalt kjøretime

800 kr

Sikkerhetskurs på øvingsbane

6 000 kr

Sikkerhetskurs på veg

Pakkepris

8 600 kr

Oppvarmingstime

1 200 kr

Førerprøve

3 000 kr


Lærere klasse B

Ta kontakt

Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo